Privacy verklaring Bouwbedrijf Lont

Inleiding

Bouwbedrijf Lont heeft als middelgrote bouwonderneming als kernactiviteit bouwactiviteiten te ontplooien in de regio Noord Nederland op de volgende gebieden:

 • Projectmatige- en enkelvoudige woningbouw.
 • Bouw van loodsen en bewaarschuren.
 • Bouw van utiliteitswerken.
 • Renovatie en onderhoud voor woningbouwverenigingen en vastgoedexploitanten.
 • Renovatie en onderhoud voor particulieren en bedrijven.

Onze contactgegevens zijn:
Telefoon nummer: 0518-409393
Email: Info@lont.nl
Website: www.lont.nl
Postadres: Postbus 12, 9076 ZN Sint Annaparochie

Bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering verwerken wij persoonsgegevens. Bouwbedrijf Lont BV is hierbij verantwoordelijk voor een zo goed  mogelijke bescherming van deze gegevens. Hierbij moet Bouwbedrijf Lont voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving “General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ”. Door middel van deze privacy verklaring wil Bouwbedrijf Lont op een transparante manier u informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij deze gegevens verwerken, met wie wij deze gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens. Heeft u nog vragen na het lezen van deze privacy verklaring neem dan contact via op bovenstaande contactgegevens.

1. Soorten persoonsgegevens

Bouwbedrijf Lont verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant bent van Bouwbedrijf Lont. Hieronder vindt u een overzicht met persoonsgegevens die wij indien van toepassing van u verwerken:

 • naam, adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email adres.

Bouwbedrijf Lont  heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, tenzij hiervoor toestemming is gegeven of wegens de wet verplicht is gesteld. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die bouwbedrijf Lont verwerkt, hebben uitsluitend ten doel “het delen met derden (notaris/woningborg)”.

 • paspoortnummer;
 • hypotheekgegevens;
 • BSN.

2. Doelen verwerking persoonsgegevens

Bouwbedrijf Lont verwerkt persoonsgegevens van klanten volgens twee verschillende doelen:

2.1 Uitvoeren volgens wettelijke verplichting
Krachtens diverse wetten is Bouwbedrijf Lont verplicht gegevens van zijn klanten te verwerken. Het gaat hier om het verwerken van gegevens ten behoeve van de wet en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van de identiteit van een klant. Het vaststellen van de identiteit wordt uitsluitend door de notaris gedaan, Bouwbedrijf Lont heeft de plicht om deze gegevens te verzamelen en deze over te dragen aan de notaris.  Ook de informatieplicht die Lont heeft richting de kopers en bewaarplicht zijn wettelijke verplichtingen.

2.2 Uitvoeren van overeenkomst
Bouwbedrijf Lont verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst. Deze verwerkingen zijn gericht op de volgende activiteiten:

 • versturen van informatie van specifieke aard;
 • versturen van facturen die voortvloeien uit de overeenkomst;
 • maken van afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst;
 • het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van garantie.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Bouwbedrijf Lont verwerkt persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals het informeren van de koper tijdens een bouwproject;
 • het voldoen aan wettelijke bewaarplicht. Bouwbedrijf Lont heeft een wettelijke bewaarplicht van bepaalde persoonsgegevens;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden;
 • voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. Zoals het versturen van een nieuwsbrief of informatie van specifieke aard.

 

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegeven alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wanneer de overeenkomst eindigt dan bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die gelden. Persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt worden na beƫindiging van de overeenkomst vernietigd.

4.1 Prospect
In het voortraject van een project verwerken wij al enkele van uw persoonsgegevens. Mocht de opdracht niet doorgaan dan zullen wij de persoonsgegevens meteen verwijderen nadat u dit aan ons kenbaar heeft gemaakt.

4.2 Project administratie
Binnen de overeenkomst verwerken wij verschillende documenten/gegevens. In onderstaande tabel staat de bewaartermijn van de verschillende documenten/gegevens.

Document / gegevens   Maximale bewaar termijn   Ingangsdatum bewaartermijn   Vastgelegd in
             
Administratie (zoals facturen en overeenkomst)   7 jaar   Oplevering project   Wettelijke verplichting
Project gerelateerde informatie   2 jaar   Oplevering project   Ten behoeve van het uitvoeren van overeenkomst
Garantie constructie   10 jaar   Oplevering project   Garantie verplichting
Garantietermijn Woningborg   6 jaar   3 maanden na oplevering   Garantie verplichting

 

 

5. Rechten betrokkene

Elke klant heeft te allen tijden het recht informatie op te vragen welke persoonsgegevens Bouwbedrijf Lont van de klant verwerkt. Behalve dat de klant het recht heeft om te weten welke persoonsgegevens van hem verwerkt worden heeft de klant recht op de volgende onderwerpen:

 • welke persoonsgegevens er verwerkt worden;
 • de manier waarop de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de rechtsgrond waarop de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • inzage in de persoonsgegevens die van de klant verwerkt worden;
 • bezwaren tegen het verwerken van persoonsgegevens;
 • aanpassing van de persoonsgegevens als deze onjuist zijn verwerkt;
 • verwijderen van uw persoonsgegevens
 • op welke manier de persoonsgegevens beveiligd zijn;
 • overdacht van uw persoonsgegeven aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek.

Het kan zijn dat Bouwbedrijf Lont niet in alle gevallen tegemoet kan komen aan een verzoek van de klant. Indien dit het geval is, dan ligt hieraan een wettelijke verplichting van Bouwbedrijf Lont aan ten grondslag. Bouwbedrijf Lont zal dit te allen tijde terugkoppelen aan de klant.

Voor persoonsgegevens waarvoor nadrukkelijke toestemming nodig is heeft de klant te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Bouwbedrijf Lont zal te allen tijde dit verzoek honoreren.

6. Delen gegevens met derden

Bouwbedrijf Lont heeft niet ten doel om de persoonsgegevens van klanten te delen met derden. Echter ontkomt Bouwbedrijf Lont er niet aan om persoonsgegevens met derden uit te wisselen. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien de klant hiervoor toestemming heeft gegeven, Bouwbedrijf Lont hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als een verstrekking ten dienste staat van onze bedrijfsvoering.

Voor de uitvoering van de bedrijfsvoering verstrekt Bouwbedrijf Lont persoonsgegevens van zijn klanten aan de volgende organisaties, personen of instanties:

 • notaris;
 • advocaten en accountants, indien nodig;
 • volg je woning;
 • onderaannemers;
 • woningborg;
 • personen en instanties op grond van wettelijke verplichtingen;
 • externe ICT dienstverleners zoals Xantion en 4PS;

Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die Bouwbedrijf Lont met hen heeft afgesproken. Dit is schriftelijk vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Bouwbedrijf Lont deelt geen persoonsgegevens met derden buiten de EU.

7. Beveiliging van gegevens en klachtrecht

7.1 Beveiliging
Om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gelekt heeft Bouwbedrijf Lont adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Voorbeelden van technische beveiligingsmaatregelen die Bouwbedrijf Lont neemt zijn:

 • up to date virusscanner op elke laptop, pc en tablet;
 • accurate beveiliging medewerkerstelefoon;
 • versleutelde email;
 • geen documenten op privélaptops.

Voorbeelden van organisatorische beveiligingsmaatregelen die Bouwbedrijf Lont neemt zijn:

 • clean desk policy;
 • laptop nooit achterlaten in de auto;
 • vertrouwde en/of oude gegevens op de juiste manier verwijderen.

7.2 Klachtenrecht
Indien de klant het niet eens is met de wijze waarop Bouwbedrijf Lont de persoonsgegevens verwerkt of omgaand met de rechten van de klant, kan deze contact opnemen met het meldpunt datalekken Bouwbedrijf Lont of de directie van Bouwbedrijf Lont.

Indien de klant het niet eens is met de wijze waarop Bouwbedrijf Lont de persoonsgegevens verwerkt of omgaand met de rechten van de klant, kan deze een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

7.3 Wijziging van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat Bouwbedrijf Lont zijn privacy verklaring in de toekomst wijzigt. Klanten  worden hiervan door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd. De meest actuele privacy verklaring kan van de website van bouwbedrijf lont, www.lont.nl, gehaald worden of opgevraagd worden via de algemene contact gegevens.

8. Overige

8.1 Verstrekken van gegevens
Bouwbedrijf Lont kan zijn klanten niet verplichten om gegevens te delen. Het niet delen van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst wordt gesloten tussen Bouwbedrijf Lont en de klant.

8.2 Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbedrijf Lont neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Bij Bouwbedrijf Lont hechten wij waarde aan het menselijk oordeel en inbreng.

8.3 Verkregen persoonsgegevens
Bouwbedrijf Lont heeft met diverse organisaties overeenkomsten gesloten voor het onderhoud van woningen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden kan het wezen dat de organisatie NAW gegevens aan ons verstrekt. Tussen de organisatie en Bouwbedrijf Lont zijn duidelijke afspraken gemaakt, in een verwerkersovereenkomst, hoe Bouwbedrijf Lont omgaat met gegevens die het krijgt.

Bouwbedrijf Lont verzameld geen gegevens van openbare bronnen of andere organisatie en doet niet aan profilering.