Disclaimer

De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de voorwaarden hieronder uiteengezet, waarmee de gebruiker zich door de loutere toegang en/of het gebruik ervan akkoord verklaart.

De in deze website opgenomen informatie is algemeen en dient ook enkel voor een algemeen gebruik, onder uw eigen verantwoordelijkheid. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Lont geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op of via deze website wordt verstrekt.

Indien u vergissingen of leemtes vaststelt in de informatie die op of via deze website beschikbaar is, wordt u verzocht dit te melden aan Lont.

Lont kan geen garanties geven op een technisch probleemloos gebruik van deze website of opgenomen links en is niet aansprakelijk voor enig gevolg van enig technisch probleem.

De informatie op deze website is eigendom van Lont en is beschermd door het auteursrecht. Het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, intern gebruik en mag geenszins gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Alle door Lont verzamelde gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet aan derden, voor commerciële activiteiten, worden verstrekt.

Elke beslissing ten gevolge of in verband met het gebruik van deze website wordt beheerst door het Nederlands recht en uitsluitend de rechtbanken van Leeuwarden zijn bevoegd, onverminderd het recht van Lont om voor een andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Neem contact op